1. WIZYTA W URZĘDZIE GMINY

Pierwszym etapem jest sprawdzenie, czy działka przeznaczona pod inwestycję leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, należy przeanalizować wytyczne tego planu i w pełni się do nich zastosować. Warto poprosić o wydanie wypisu i wyrysu z planu, co będzie przydatne w dalszym etapie.
Jeżeli natomiast na tym terenie nie obowiązuje miejscowy plan, należy ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY

Przepisy prawne decydujące o uzyskaniu decyzji:

Wniosek o wydanie decyzji składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
W celu otrzymania decyzji należy spełnić następujące warunki:

Ważnym aspektem jest również otoczenie działki. Jeżeli w sąsiedztwie znajduje się przynajmniej jedna zabudowana działka, planowana inwestycja musi nawiązywać do jej zabudowy.

Analiza urbanistyczna wykonywana przez architekta urbanistę pozwala stwierdzić, czy inwestor spełnia wszystkie warunki. Na jej podstawie wydaje się decyzję o warunkach zabudowy.

Uwaga: decyzji o warunkach zabudowy nie uzyskuje się jeżeli działka znajduje się w strefie ochronnej- zbyt blisko cmentarza, lotniska, wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków itp.

3. CO ZAWIERA WNIOSEK

Ubiegając się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy sporządzić wniosek określający:

Wniosek uzupełnia się o dodatkowe załączniki:

4. OTRZYMANIE DECYZJI

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje na wydanie decyzji okres 2 miesięcy. W praktyce może się to jednak odwlec w czasie.

Stronom postępowanie przysługuje 14- dniowy okres odwołania od postanowień decyzji, naliczany od dnia otrzymania kopii dokumentu. Jeśli żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL