CZYM JEST DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zwana dalej decyzją środowiskową- decyzja administracyjna wydawana dla przedsięwzięć mogących znacznie lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ma na celu zaplanowanie inwestycji w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć jej negatywne oddziaływanie na środowisko. Dokument jest podstawowym elementem w dalszym pozyskiwaniu pozwoleń administracyjnym i poprzedza m.in. decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o pozwolenie na budowę.

KIEDY NASTĘPUJE KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ?

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed wystąpieniem o niżej wymienione przykładowe pozwolenia:

CO ZAWIERA WNIOSEK O WYDANIE DYCYZJI ŚRODOWISKOWEJ. KTO SKŁADA WNIOSEK

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami sporządza i składa inwestor. Wyjątkiem jest przedsięwzięcie polegające na scaleniu lub wymianie gruntów. Wszystkie wnioski w tym przypadku przygotowuje urząd.

Wniosek o wydanie decyzji sporządzony przez inwestora powinien spełniać wymogi Kodeksu prawa administracyjnego oraz zawierać:

Wniosek należy zaopatrzyć w odpowiednie załączniki:

1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Okoliczności, przy których nie obowiązują zasady odpowiedzialności za szkody ) - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I)) – karta informacyjna przedsięwzięcia

3. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000)

Nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin

OKRES WAŻNOŚCI DECYZJI

Decyzja środowiskowa obowiązuje przez 4 lata. Możliwe jest przedłużenie jej ważności o 2 lata, w przypadku gdy realizowanie inwestycji odbywa się etapowo i nie nastąpiły żadne zmiany w warunkach decyzji.

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL