JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

1) Kupno działki 

Często wybór projektu domku uzależniony jest od wielkości i kształtu działki. Ważne jest również rozeznanie się w sąsiedztwie działki.

2) Warunki zabudowy 

Budowa obiektu na terenach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego powinna zostać zrealizowana zgodnie z jego wytycznymi. Jeżeli wybrana przez nas działka zlokalizowana jest na terenie, który nie został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego urzędu o wydanie warunków zabudowy. Przed złożeniem wniosku powinno się wstępnie określić gabaryty oraz cechy charakterystyczne planowanego obiektu. Przy wyborze projektu należy kierować się tym, że obiekt powinien zostać usytuowany na działce zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednak ostateczny zakup projektu następuje po wydaniu warunków zabudowy.

3) Wybór projektu

Spełnienie powyższych punktów umożliwia dokonanie zakupu projektu. Powinien spełniać zarówno oczekiwania inwestora jak i wszelkie wytyczne ujęte w warunkach zabudowy(Miejscowym Planie).

4) Warunki przyłącza

Do otrzymania pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie zapewnienia dostępu do sieci takich jak woda, gaz, energia, kanalizacja. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do dostawców, którzy określają również warunki przyłączenia do poszczególnych sieci.

5) Mapa do celów projektowych

Po mapę należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu. Na niej wykonuję się projekt zagospodarowania terenu.

6) Badanie geologiczne

W celu bezpiecznego posadowienia obiektu na działce konieczne jest wykonanie badania gruntu.

7) Odrolnienie, odlesienie

Gdy grunty oznaczone są w rejestrze gruntów jako rolne lub leśne niezbędne jest ich wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej. Jeśli wymagają tego warunki zabudowy musimy wystąpić o opinię Wojewódzkiego Zarządu Melioracji.

8) Lokalizacja zjazdu

Każda działka budowlana powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Jeżeli na mapie nie zaznaczono zjazdu z drogi publicznej na teren działki przeznaczonej pod inwestycję, należy wystąpić z wnioskiem o zlokalizowanie zjazdu. Otrzymany dokument jest niezbędnym załącznikiem przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

9) Adaptacja projektu

Ostatnim etapem jest wybór projektanta adaptującego we współpracy z projektantami branżowymi. Projekt należy zaadaptować do potrzeb inwestora z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu lub warunków zabudowy. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe uzgodnienia lub opinie(np. uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków). W tej sprawie najlepiej zwrócić się o pomoc do projektanta.

Wniosek o pozwolenie za budowę można złożyć w urzędzie po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. W ciągu 65 dni urząd powinien wydać pozwolenie na budowę.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja ta staje się ostateczna po 14 dniach od chwili jej doręczenia stronom postępowania, jeżeli strony nie wniosą w tym czasie odwołania od decyzji.

Należy pamiętać, że decyzja o pozwolenie na budowę traci ważność, jeżeli w okresie 3 lat od momentu jej uprawomocnienia nie została rozpoczęta budowa lub została wstrzymana na okres ponad 3 lat. W takim przypadku inwestor powinien wystąpić o ponowne wydanie decyzji (pozwolenie na budowę lub wznowienie robót).

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Użytkowanie obiektu może nastąpić dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności, m.in. należy złożyć jeszcze do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wniosek należy składać z wymaganymi załącznikami:

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL