Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) pozwolenia na budowę nie wymaga:

 

BUDOWA: 
 Nie wymaga zgłoszenia:  Wymaga zgłoszenia:

- wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, altan, wiat oraz przydomowych oranżerii o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2, jednocześnie suma tych obiektów nie może być większa niż dwa na każde 500m2 działki (w przeciwnym razie konieczne jest zgłoszenie)

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy:

  • do 25 m2 w miastach
  • do 35 m2 poza granicami miast

oraz wysokości:

  • do 5 m- dachy strome
  • do 4 m- dachy płaskie;

- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych zlokalizowanych na terenie budowy

- tymczasowych obiektów budowlanych pełniących funkcje eksponatów wystawowych, które nie pełnią funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel

- instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

- parterowych budynków gospodarczych o pow. zabudowy do 35 m2 przy maksymalnej rozpiętości konstrukcyjnej 4,80 m

- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie

- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, przeznaczonych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (wymagane zgłoszenie);

- przydomowych oczek wodnych i basenów o powierzchni do 30m2

- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

- instalacji zbiornikowych na gaz płynny (zbiornik o maksymalnej pojemności 7 m3)

- przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

- obiektów małej architektury w miejscach publicznych

- ogrodzenia (na zgłoszenie realizuje się ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20m od strony placów, ulic, dróg, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych)

 ROBOTY BUDOWLANE: 

- remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych

-docieplenie budynków do12 m

-instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości do 3m

- montażu wolno stojących kolektorów słonecznych

- remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków

- docieplenie budynków powyżej12 m

- instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości pow. 3m

- instalowanie tablic i urządzeń reklamowych. Wyjątek stanowią reklamy usytuowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków

- przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz reklamy świetlne i podświetlane usytuowane poza obszarem zabudowanym

- przepisy o ruchu drogowym

- utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych

- przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

  ROZBIÓRKA:

-budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości(wymagane zgłoszenie)

- obiektów i urządzeń budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki

 

 

 


 

 

 

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL