Nie wszystkie roboty budowlane wymagają uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. W takim przypadku inwestycje realizuje się na podstawie zgłoszeń.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH?

Składanie zgłoszeń robót budowlanych zwolnione jest z opłat i następuje w odpowiednim urzędzie, w zależności od lokalizacji inwestycji:

JAKI JEST CZAS OCZEKIWANIA?

Zgłoszenie należy składać co najmniej 30 dni przez planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. W momencie złożenia kompletnego zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami zostaje naliczany 30- dniowy czas oczekiwania. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw, jest to równoznaczne zgodą na realizację inwestycji.

Roboty budowlane powinny być rozpoczęte w terminie 2 lat od daty wskazanej w zgłoszeniu. Po upływie tego okresu nie można przystąpić do robót bez ponownego przejścia wyżej opisanej procedury.

Nie ma konieczności ustanowienia kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy w przypadku robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, z wyjątkiem budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³.

CO ZAWIERA ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać:

Załączniki:

SPRZECIW DO ZGŁOSZENIA

W przypadku gdy przedsięwzięcie nie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub gdy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, odpowiednie organy mogą wydać sprzeciw do zgłoszenia.

Mogą również nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, pogorszenia stanu środowiska naturalnego i warunków higieniczno- sanitarnych oraz niedogodności dla obszarów przyległych.

Copyright ©2013 Kenox
Created by NetLander.PL